Algemene voorwaarden & privacybeleid

Algemene voorwaarden

BuroRVV werkt elke dag hard om zoveel mogelijk mensen bewust te maken dat verkeersveiligheid bij jezelf begint. Wij zijn een bedrijf die graag open en eerlijk communiceert met de klant en daarom vindt u hieronder in de voorwaarden overzichtelijk alles wat u volgens ons dient te weten.

Privacy Statement

 1. Over Ons

Wij zijn BuroRVV , gevestigd aan Middelhorsterweg 17 9751 TA te Haren.
Ons Kamer van Koophandel nummer is KVK 69769117. BTW-Id. NL001430782B76  Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 06 53941126. Wilt u ons een mail sturen dan kan dat naar info@buroRVV.nl

 1. Waar gebruiken wij jou gegevens voor?

Wanneer u informatie wilt over ons dan vragen wij gegevens van u. Zoals uw naam, e-mail adres, betaalgegevens en telefoonnummer. Aan zakelijk klanten vragen we tevens naar het KvK-nummer en BTW-nummer. Deze gegevens gebruiken we om uw zo goed mogelijk van dienst te zijn  en om een verslagen, informatie en een factuur te kunnen sturen.

Zou u deze gegevens niet met ons delen, dan kunnen wij u niet verder helpen met wat wij denken zo belangrijk is namelijk verkeersveiligheid bevorderen. Ook gebruiken we de gegevens om contact met u te onderhouden. Bijvoorbeeld over innovatie en educatie vraagstukken en nieuwswaarde

     3. Nieuwsbrief

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om je een nieuwsbrief te sturen, met daarin berichten over onze nieuwe producten, acties of andere nieuwtjes. Dat doen we alleen als u daarvoor je toestemming heeft verleend. Die toestemming kunt u weer intrekken om ons dit aan te geven in een mail of ander bericht

 1. Wie ontvangt uw gegevens nog meer?

BuroRVV is zuinig op uw gegevens en deelt ze alleen met anderen nadat BuroRVV daar bij u nogmaals om gevraagd heeft of dit mag.   Denk daarbij bijvoorbeeld provincies, gemeenten of onderwijsinstellingen.

 1. Vragen of klachten over het gebruik van uw gegevens?

Wanneer uw gegevens niet (meer) kloppen kunt u ons altijd vragen die te corrigeren. Wilt u uw gegevens inzien of daarvan een kopie ontvangen, dan kan dat ook. Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van uw gegevens? Neem contact op met ons doormiddel van het sturen van een mail naar info@BuroRVV.nl

 1. Veranderingen
  Wij blijven werken aan een beter product en dienst en een betere website. Daardoor kan er soms ook iets veranderen in de gegevens die we van u vragen en wat we ermee doen. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. Wij raden daarom aan regelmatig onze Privacy Statement door te lezen.

Algemene leveringsvoorwaarde

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Buro Rij & Verkeersveiligheid gevestigd te Haren verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekom.
 • In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker diensten afneemt.
 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
 • Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.a.   Annuleren

2a. 1
De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend kosteloos schriftelijk annuleren (lees: opzeggen) uiterlijk veertien dagen voor de overeengekomen inzetdatum.

2a. 2
De opdrachtgever is – ongeacht de oorzaak – 50 % van het overeengekomen loon (lees: vergoeding) verschuldigd, indien opzegging uiterlijk 7 dagen voor de overeengekomen
inzet datum/termijn plaatsvindt en het gehele vergoeding indien dit daarna/later zou geschieden (lees: een kortere periode dan 7 dagen in acht is genomen).

 

 1. Uitvoering van de inzet van de kantel en rijsimulatoren

Voorwaarde opstelling van de Vaste rijsimulator:

 1. Er moet vrije elektriciteitsaansluiting (220V) in de directe nabijheid aanwezig zijn
 2. De afmeting van de vaste rijsimulator is  3.00 mtr hoog, 2.50 mtr breed en 7.50 mtr lang
 3. De vaste rijsimulator moet worden opgesteld op een vlakke verharde ondergrond
 4. Alleen personen van 16 jaar en ouder mogen gebruik maken van de vaste rijsimulator
 5. De instructeur heeft de bevoegdheid om personen die alcohol hebben genuttigd te weigeren
 6. Indien een kabelhaspel/verlengsnoer nodig is welke aan de NEN voorwaarde voldoet, deze door de klant aan te leveren

Voorwaarde opstelling van de Kantelsimulator:

 1. De kantelsimulator kan zowel binnen als buiten worden opgesteld, mits op een verharde vlakke ondergrond
 2. Voor een opstelling binnen moet een toegangsdeur ten minste 2.50 mtr breed zijn. De lengte is 4.50 mtr. De doorganghoogte om op de locatie te komen is 1.50 mtr. De hoogte van de kantelsimulator als deze is opgesteld is 2.00 mtr.
 3. Het benodigde vloeroppervlak is vijf bij vijf meter
 4. Er moet een elektriciteitsaansluiting (220V) in de directe nabijheid aanwezig zijn
 5. In de periode oktober t/m maart bij buiten inzet altijd zorgt u voor een tent

 

Voorwaarde opstelling van de mobiele rijsimulator:

 1. Er moet vrije elektriciteitsaansluiting (220V) in de directe nabijheid aanwezig zijn
 2. Het benodigde vloeroppervlak is vanaf 4 x 4 mtr.
 3. De afmeting van de Rijsimulator is 0.87 x 1.78 x 1.30 en daarom is het nodig om hiermee rekening te houden bij deuren, gangen en bochten.
 4. De locatie moet tocht, vocht en vorstvrij zijn en in de maanden september tot en met april voorzien zijn van verwarming
 5. Alleen personen van 16 jaar en ouder mogen gebruik maken van de mobiele rijsimulator
 6. De instructeur heeft de bevoegdheid om personen die alcohol hebben genuttigd te weigeren.
 7. Buitenopstelling is mogelijk in een niet licht doorlatende tent welke aan drie kanten gesloten moet zijn, maar uitsluitend in overleg met Buro RVV.
 • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 1. Tarieven
 • Alle tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 1. Betaling
 • Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.
 • Betaling geschiedt door overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.
 • Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 • Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.
 • Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 • De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Aansprakelijkheid

6.1
Deelname aan de kantelsimulator inzet geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever en/of deelnemer. Burorvv is nimmer aansprakelijk voor de schade, die de opdrachtgever en/of deelnemer lijdt/zal lijden als gevolg van deelname aan de betreffende kantelsimulator inzet.

6.2
Burorvv is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan aan zaken van de opdrachtgever en/of derden die zich in nabijheid of op het perceel bevinden, tijdens de inzet van de kantelsimulator.

6.3. Burorvv is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gederfde inkomsten, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

6.4
De aansprakelijkheid van Burorvv uit welke hoofde dan ook is gelimiteerd tot de som die de verzekeraar vergoedt, maar is in ieder geval nooit meer dan het loon (lees: vergoeding) die de opdrachtgever is verschuldigd op basis van de overeenkomst. Indien de overeenkomst een looptijd heeft langer dan 6 maanden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde loon.

6.5
De opdrachtgever vrijwaart Burorvv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

6.6
Burorvv is niet aansprakelijk, indien de schade ontstaat doordat de opdrachtgever en/of derden adviezen/instructies van burorvv opvolgt/opvolgen en/of folders, catalogi en reclamemateriaal van de hand van Burorvv heeft/hebben geraadpleegd.

7.  Garantie

 • Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden , zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.